Nyheter i version 3.2

Flera samtidiga instanser av MinSläkt
Släktarkivet öppnas som skrivskyddat om samma släktarkiv redan är öppet i en annan instans av MinSläkt (i samma dator).
 
Snabbtangenter
Nya snabbtangenter i flera av dialogerna för flertalet knappar med ikoner.

Nya snabbtangenter Ctrl+A Visa kalendern, Ctrl+K Visa kalkylatorn.

 
Windows XP anpassning
Bakgrundsfärgen för diagrammen följer nu Windows XP temat.

Under Windows XP följer nu utseendet på flikarna Katalog och Sökresultat det inställda temat.

 
Katalogfönstret
Kolumnbredden i katalogfönstret till vänster justeras nu automatiskt om man dubbelklickar i skarven mellan två kolumner.
 
Bilder
Det är nu möjligt att lägga in referenser till GIF-bilder.

Vid visning av bilder visas inte längre "Bild 1 (av 1)" om det bara finns en bild.

 
Dialogen Personuppgifter
Datum för Senast ändrad var tidigare det datum då programmet startades. Detta är nu ändrat till att vara det datum då man tryckte på OK-knappen.
 
Dialogen Objekt
I dialogen Objekt visas nu en liten ikon för de platser som har noteringar.

Objektlistan i dialogen Objekt förstoras nu även i sidled när dialogen görs större.

Om man försöker ta bort en plats som har noteringar får man nu en fråga om man vill ta bort platsen eller inte.

 
Bokmärken
Med hjälp av en ny dialog (Verktyg\Bokmärken) kan man nu ändra ordningen mellan bokmärken samt ta bort ett eller flera bokmärken.
 
Diagram
I diagrammen visas nu beroende på omständigheterna olika markörer. Om muspekaren hålls över en personruta visas en markör i form av en hand. Om man förflyttar ett diagram genom att röra på muspekaren och samtidigt hålla ner vänster musknapp visas en markör i form av ett kors.
 
Familjediagram
I Familjediagrammet visas nu markering om den aktuella personens barn eller syskonbarn har barn.
 
Listrutor
I listrutan Personuppgifter\Händelser, Katalogfönstret till vänster och i kalendern markeras nu en rad även då man högerklickar på raden.
 
Programlist
Namn på aktuell person visas inte längre i den övre programlisten. Nu visas enbart namnet på den aktuella arkivfilen.
 
Kalendern
Från och med 2005 är den 6:e juni helgdag medan annandag pingst inte längre är helgdag.

Kalendern sträcker sig nu t o m 2006.

 
Export
Det är nu möjligt att välja vilka händelser som ska exporteras till GEDCOM eller HTML.

Det är nu möjligt att vid export välja om citat ur källor ska tas med eller inte.

Vid export till HTML och GEDCOM kan man nu välja att enbart exportera händelser med en angiven lägsta kvalité på citat ur källan.

 
Export till GEDCOM
Man kan nu ange om Att-göra-noteringar ska exporteras till GEDCOM eller inte. Kan dock enbart importeras av MinSläkt.
 
Export till HTML
Det är nu möljligt att, vid export till HTML, även exportera bilder i orginalstorlek. Dessa visas som popuper då man klickar på motsvarande miniatyrbild.

Citat ur källor visas nu i de exporterade html-filerna om så angivits.

Även familjenoteringar visas nu i de exporterade HTML-sidorna.

I HTML-sidorna är nu platser med noteringar klickbara i listan till vänster. Notering om platsen visas i fönstret till höger.

Ålder visas nu i HTML-sidorna för avlidna personer.

Refnr visas nu även för föräldrar och barn i HTML-sidorna.

 
Rapporten Antavla
I rapporten Antavla kan nu även titel skrivas ut.
 
Rapporten Katalog
Ny kolumn "Senast ändrad" i rapporten Katalog.
 
Rapporten Platser
Rapporten Platser kan nu ställas in så att noteringar för händelser samt källor och citat visas.
 
Rapporten Personakt
Rapporten Personakt har fått ett nytt avsnitt Personhistoria.

Layouten i rapporten Personakt är ändrad för att bli mindre plottrig.

 
Rapporterna Källor och Platser
Refnr visas nu alltid i rapporterna Källor och Platser.
 
Rapporterna Anfäder och Ättlingar
Nu visas personliga noteringar med radbrytningar.

Nu visas texten Död nu även för barn som dött men dödsdatum saknas.

Nu visas även källhänvisningar för uppgifter om barn och makar.

Man kan nu ange om familjenoteringar ska visas eller inte.

Nu visas make/maka/sambo även om barn saknas.

 
Rapporten Dubbletter
I rapporten Dubbletter kan man nu ange om födelseplatsen måste stämma för att två personer ska betraktas som en dubblett.
 

Rättade fel i version 3.2


Sökdialogen
Sökdialogen kunde ta lång tid att starta om man hade väldigt många egendefinierade händelser.

Om man vid en andra sökning inte fick några träffar visade familjediagrammet fortfarande den första av träffarna från föregående sökning.

 
Diagram
Bokmärken ritas nu om korrekt även då diagram scrollas långsamt så att bokmärken gradvis försvinner.

Diagrammen ritades inte om efter det att man stängt dialogen Objekt. Det kan dock behövas om man t ex har ändrat på en platsbeteckning som förekommer i det aktuella diagrammet.

 
Bildfiler
Vissa ovanliga typer av BMP-filer (med liten header) kunde inte öppnas i MinSläkt.
 
Dialogen "Välj förälder"
Om man tryckte på en bokstav i dialogen "Välj förälder" med en blank förälder kraschade programmet.
 
Fliken Händelser
Vid inklistring av en kopierad händelse med en platsbeteckning med en notering som avslutandes med en radframmatning, skapades en dubblett av platsen i fråga.

Eventuellt &-tecken som ingår i namn på plats eller källa visas nu korrekt i dropdown-listorna i dialogen Redigera händelse.

 
Verktygsraden
Verktygsradens vänstra kant ritades ibland inte om korrekt.
 
HTML-filer
Om fliken Antavla var synlig i de exporterade html-filerna och man klickade på fliken Antavla blev fliken Personakt aktiv. Nu är detta ändrat så att det inte händer något när man försöker välja fliken Antavla trots att denna flik redan är aktiv.
 
Fliken Personuppgifter/Händelser
Tidigare gick det inte att ändra händelsetyp till födelse eller död om födelse eller död var definierade när dialogen Personuppgift startades och därefter blivit borttagna.
 
Utskrift av rapporter
Windows standardskrivare användes alltid vid utskrift, oavsett vilken skrivare man valt under Arkiv\Utskriftsformat.
 
Rapporten Anfäder
I rapporten Anfäder hänvisas nu alltid till personer längre fram i rapporten. Tidigare kunde det under speciella omständigheter hänvisas till personer längre bak i rapporten.
 
Rapporten Dubbletter
Om man för rapporten Dubbletter ej markerat "Samtliga förnamn måste stämma" fick man för varje dubblett, med mer än ett förnamn, lika många dubbletter som antalet förnamn.
 
Rapporterna Personakt, Anfäder och Ättlingar
I rapporterna Personakt, Anfäder och Ättlingar visas inte en källhänvisning mer än en gång i den avslutande förteckningen över källor. Tidigare kunde "dubbletter" förekomma om man valt att visa enbart källor och det förekom citat ur källor med samma datum och sidhänvisning men med olika citat.
 
Engelsk översättning
Engelska översättningen av Död ändrad från Dead till Died i det fall det finns datum eller plats angivet.